فروش در حراج غیر حضوری

karshenasiCar

عــضــویــت

1

عضو چکش می‌شـــوید و کد عضویت دریافت می‌کنید

کارشناسی

2

در خصوص کارشناسی وسیله نقلیه‌ی مورد معامله تعیین تکلیف می‌شود.

هویت سنجی

3

مدارک هویتی و فرم های درخواستی چکش را تکمیل و ارسال میکند .

می‌خوام برای حراج خودرو اقدام کنم