مراحل و فرایند کارشناسی

چرا کارشناسی چـکـــش مهم است؟

چکش در فرآیند کارشناسی ملزم به رعایت اصول قانونی ، هویتی ، فنی و هنری وسایل نقلیه تاریخی است . مراتب تایید این شاخص ها توسط کارشناسان نهادهای متولی انجام میشود . کارشناسی چکش به این دلیل مهم است که شما میتوانید از وضعیت و شرایط واقعی وسیله تاریخی خود مطلع شوید . 

برای حضور در حراج ، اخذ تاییدیه کارشناسی چکش ضروری است و البته شما میتوانید سرتیفیکیت کارشناسی چکش را دریافت کنید ، بدون آنکه بخواهید در فرآیند حراج حضوری داشته باشید . 

سرتیفیکیت چکش چه ویژگی هایی دارد ؟

سرتیفیکیت صادر شده به پشتوانه کارشناسی قانونی و اصولی ، برای وسیله نقلیه تاریخی شما ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد . شما میتوانید با دریافت این شناسنامه معتبر مسیر خود را برای ّ دریافت شناسنامه تاریخی هـموار کنید چ یان را که متول چکش برای ارزیابی و صدور سرتیفیکیت از مبانی الزم برای صدور پالک تاریخی تبعیت میکنند .

اهمیت رتبه بندی و روش های ارتقاء آن :

وقتی از فرآیند کارشناسی چکش استفاده میکنید ، کارشناسان معتبر و قانونی به شما اعالم خواهند کرد وسیله نقلیه شما از نظر مقررات داخلی و بینالملل ی در چه گروه و رتبهای قرار گرفته است . همچنین گروه کارشناسی با توجه به شاخصهای مؤثر امتیاز هر قسمت از وسیله نقلیه را تعیین نموده و برای ارتقاء امتیاز و رتبه شما را راهنمایی میکنند . با تعیین رتبه و دریافت امتیاز بیشتر ، شما میتوانید آینده تجاری خوبی برای سرمایهگذاری خود ً پیشبینی کنید . فراموش نکنید امتیاز و رتبه باالتر برای کالسیک گرانقیمت نیست !

karshenasiCar karshenasiCar

عــضــویــت

1

عضو چکش می‌شـــوید و کد عضویت دریافت می‌کنید

تکمیل فرم‌ها

2

فرم خوداظهاری وسیله نقلیه تاریـــخی را تکمیل می‌کنید.‌

هویت سنجی

3

مدارک هویتی، تصاویر و فیلم‌های درخواستی چکش را ارسال می‌کنید.

پرداخت هزینه

4

پـس از تأیید اولیه ، هزینه کارشــناســی را براساس نوع خدمات پرداخت می‌کنید.

نوبت دهی

5

نوبت کارشناسی تعیین و ارزیـــابــــی و مـســـتندسـازی وسیله نقلیه انجام می‌شود.

کارشناسی

6

گـــزارشــات کارشــناســی، در کـــمیته مــرکـــزی با حضور نمایندگان نهادهای قانونی بررسی و کاربرگ نهایی صادر می‌شود.

صدور سرتیفیکیت

7

ســـــرتیفیکیت فـــیزیکـــی و الکترونیکی آماده و به‌انضمام مــســـتندهای تـصویــری برای شما ارسال می‌شود.

می خوام برای کارشناسی خودرو اقدام کنم